22.09.2017 - 23.09.2017 Kongress in Warschau

Medius Corporation is delighted to welcome you to the
 

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE
VITAMIN D – MINIMUM, MAXIMUM, OPTIMUM
EVIDAS 2017
September 22-23, 2017 | Warsawunder the auspices of
European Vitamin D Association (EVIDAS)
Chair
Assoc. Prof. Paweł Płudowski, PhD

The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw 


(Grußwurt auf Polnisch - die Kongress-Sprache ist Englisch - siehe weiter unten)

Szanowni Państwo, 
Już po raz trzeci mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Witamina D - minimum, maximum, optimum" pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS). W dniach 22-23 września 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie odbędzie się bardzo interesujące spotkanie naukowe z udziałem znakomitych ekspertów z Polski, Europy i Świata. 
Organizacja kolejnej, trzeciej edycji konferencji dotyczącej witaminy D w Polsce – kraju, gdzie szeroko propagowaną i reklamowaną w mediach witaminę D często postrzega się, jako lekarstwo na wiele chorób i zaburzeń – stanowi duże wyzwanie. Rosnąca liczba preparatów medycznych i suplementów zawierających witaminę D, coraz szersza ich dostępność w aptekach, sklepach ze zdrową żywnością, sprzedaż internetowa wraz z kampanią medialną i wszechobecnymi reklamami powodują w środowisku medycznym uzasadnione kontrowersje i obawy dotyczące bezpieczeństwa wobec tak powszechnego jej stosowania. Sprzedaż suplementów witaminy D stale rośnie, zaś nowe produkty – preparaty wzbogacone o witaminę K2 – dodatkowo stymulują rynek tej witaminy. W efekcie notujemy narastanie dylematów dotyczących występowania skutków niepożądanych, takich jak zwiększenie ryzyka wapnicy nerek, kamicy układu moczowego, interakcji lekowych i innych potencjalnych skutków niepożądanych witaminy D. 
Z drugiej strony jednak, wyniki badań publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych wciąż dokumentują wiele korzyści wynikających z działania witaminy D na organizm ludzki na wszystkich etapach jego życia. Obecnie obniżone zasoby ustrojowe witaminy D postrzega się, jako ważny dodatkowy czynnik ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe, choroba sercowo-naczyniowa, nadciśnienie tętnicze, schorzenia autoimmunizacyjne, choroby i zaburzenia metaboliczne, choroby infekcyjne wynikające z obniżonej odporności oraz wiele zaburzeń neuropsychiatrycznych. Korzyści zdrowotne związane ze stosowaniem witaminy D stały się podstawą do opracowania i opublikowania w roku 2013 Środkowoeuropejskich Zaleceń dotyczących profilaktyki niedoborów witaminy D. Niestety, w chwili obecnej w dyskusji publicznej, prowadzonej głównie w internecie, wspomniane wytyczne suplementacji witaminy D prezentowane są jako zbyt restrykcyjne i Uważamy, że wobec stale pojawiających się rzetelnych dowodów ujawniających korzyści zdrowotne stosowania witaminy D, rozpowszechnienie wiedzy dokumentującej znaczenie tej ważnej witaminy dla zdrowia dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów jest uzasadnione i celowe. Jednocześnie podkreślamy konieczność racjonalnego stosowania wytycznych suplementacji witaminy D z uwzględnieniem aspektów dotyczących bezpieczeństwa. 
Jesteśmy przekonani, że program naukowy 3-ciej edycji Konferencji „Witamina D – minimum, maximum, optimum” oraz uczestnictwo wybitnych ekspertów i wykładowców z Polski, wielu państw Europy, Izraela, Kanady i USA zagwarantują najwyższą jakość merytoryczną oraz sukces tego spotkania, które już w chwili obecnej wzbudza bardzo duże zainteresowanie w środowisku medycznym. Mamy nadzieję, że spotkanie to stworzy okazję do swobodnej wymiany zdań, opinii, osiągnięć badawczych i doświadczeń. Zapraszamy zatem Państwa bardzo serdecznie do udziału w Trzeciej Międzynarodowej Konferencji pt. "Witamina D – minimum, maximum, optimum" w dniach 22 – 23 września 2017 w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
konserwatywne, zaś podaż witaminy D w dawkach uznawanych dotychczas za terapeutyczne (liczonych w tysiącach jednostek międzynarodowych) promowana jest jako wysoce korzystna i bezpieczna dla zdrowia. Naturalną konsekwencją tej nowej dla naszego kraju (a wkrótce być może dla całego regionu) sytuacji jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej zarówno bezpieczeństwa witaminy D, jak i znaczenia dobrych praktyk marketingowych i etyki biznesu w gronie producentów suplementów. Nadal istnieje również konieczność uświadamiania społeczeństwu oraz środowisku medycznemu, w tym również klinicystom, jaką rolę odgrywa witamina D w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego
serdecznie zapraszam do aktywnego udziału,
Paweł Płudowski 
 
Übersetzung (ohne Gewähr für die Richtigkeit)

Dear Sir or Madam,
For the third time, it is our pleasure to invite you to participate in the scientific conference "Vitamin D - minimum, maximum, optimum" under the auspices of the European Vitamin D Association (EVIDAS). On 22-23 September 2017 at the Conference Center of the Central Clinical Hospital MSWiA in Warsaw will be held a very interesting scientific meeting with excellent experts from Poland, Europe and the World.

The organization of the next third edition of the conference on vitamin D in Poland - a country where widely disseminated and advertised in the media vitamin D is often seen as a cure for many diseases and disorders - is a big challenge. The increasing number of medical preparations and supplements containing vitamin D, increasing availability in pharmacies, health food stores, online sales, media campaigns and ubiquitous advertising have caused legitimate controversy and security concerns in the medical world. Sales of vitamin D supplements are steadily increasing, while new products, fortified with vitamin K2, further stimulate the market for this vitamin. As a result, we note the dilemma of adverse effects such as increased renal disease, urolithiasis, drug interactions, and other potential adverse effects of vitamin D.

On the other hand, however, the results of research published in reputable medical journals still document many of the benefits of vitamin D to the human body at all stages of its life. Currently reduced vitamin D body mass is seen as an important additional risk factor for many civilization diseases such as cancer, cardiovascular disease, hypertension, autoimmune diseases, metabolic diseases and disorders, immunodeficiency diseases and many neuropsychiatric disorders. The health benefits associated with the use of vitamin D have been the basis for the development and publication of the Central European recommendations for vitamin D deficiency in 2013. Unfortunately, at present, in the public debate, mainly on the Internet, these guidelines are too restrictive. We believe that with the ever-presenting of reliable evidence of the health benefits of vitamin D, the spread of knowledge about the importance of this important vitamin to the health of children, adolescents, the working population and the elderly is justified and targeted. At the same time, we stress the need for rational use of vitamin D supplementation guidelines with regard to safety aspects.

We believe that with the ever-presenting of reliable evidence of the health benefits of vitamin D, the spread of knowledge about the importance of this important vitamin to the health of children, adolescents, the working population and the elderly is justified and targeted. At the same time, we stress the need for rational use of vitamin D supplementation guidelines with regard to safety aspects.

We are convinced that the scientific program of the 3rd edition of the "Vitamin D - minimum, maximum, optimum" conference and the participation of outstanding experts and lecturers from Poland, many European countries, Israel, Canada and the USA will guarantee the highest quality and success of this meeting. At present, it is very interested in the medical environment. We hope that this meeting will create an opportunity for free exchange of opinions, opinions, research achievements and experiences. We would like to invite you very warmly to participate in the Third International Conference entitled " "Vitamin D - minimum, maximum, optimum" from 22 to 23 September 2017 at the Conference Center of the Central Hospital of the Ministry of Internal Affairs and Administration in Warsaw.

 

PRELIMINARY SCIENTIFIC PROGRAMME


Friday, 22nd of September

08:00-08:10
Welcome address and organizational issues
Assoc. Prof. Paweł Płudowski, President of the Organizing Committee and Scientific Committee
08:10-11:10
1st Session. Vitamin D – an interdisciplinary approach – from neonatologist to geriatrician
Chairs: Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warsaw, Poland), Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warsaw, Poland)
08:10-08:30
Vitamin D from the perspective of a neonatologist
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warsaw, Poland) 
08:30-08:50
Vitamin D from the perspective of a pediatrician
Dr Justyna Czech-Kowalska (Warsaw, Poland)
08:50-09:10
Challenging problems of vitamin D during puberty and adolescence
Assoc. Prof.  Jerzy Konstantynowicz (Bialystok, Poland)
09:10-09:30
Vitamin D in chronic pediatric diseases 
Prof. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdansk, Poland)
09:30-09:50
Vitamin D supplementation of professionally active adults 
Dr Samantha Kimball (Calgary, Canada)
09:50-10:10
Vitamin D in adults with malnutrition
Dr Anna Zmarzły (Wroclaw, Poland)
10:10-10:30
Vitamin D in ageing
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warsaw, Poland)
10:30-10:50
Vitamin D in the older olds
Prof. Vidmantas Alekna (Vilnius, Lithuania)
10:50-11:10
Discussion

11:10-11:40
Coffee break

11:40-12:20
Special lecture: Sunlight for Health: Can You Have Your Cake and Eat It Too?
Prof. Michael F. Holick (Boston, USA)
12:20-14:00
Lunch
Poster session

14:00-16:00
2nd Session. ODIN Project: Food-based Solutions for Optimal Vitamin D Nutrition and Health through the Life Cycle – main observations and practical implications from ODIN Project
Chairs: Prof. Kevin D. Cashman (Cork, Ireland), Prof. Mairead Kiely (Cork, Ireland)
14:00-14:30
The ODIN project approach to dietary requirements for vitamin D - what have we learned?
Prof. Kevin D. Cashman (Cork, Ireland)
14:30-15:00
Proof of efficacy that food-first approaches can prevent vitamin D deficiency throughout life 
Prof. Mairead Kiely (Cork, Ireland)
15:00-15:20
New data on vitamin D and non-skeletal health in older adults 
Prof. Stefan Pilz (Graz, Austria)
15:20-15:40
A need of new evidence and research directions in the Central European region 
Dr Maria Glibetic (Belgrade, Serbia)
15:40-16:00
Discussion

16:00-16:20
Coffee break


16:20-18:00
3rd Session. Vitamin D and intensive care
Chairs: Dr J. Dayre McNally (Ottawa, Canada), Dr Sadeq Quraishi (Boston, USA)
16:20-16:50
The role of vitamin D in patients of pediatric intensive care unit
Dr J. Dayre McNelly (Ottawa, Canada)
16:50-17:20
The role of vitamin D in critically ill patients of adult intensive care unit
Dr Sadeq Quraishi (Boston, USA)
17:20-17:50
Vitamin D on PICU/ICU: the European approach – VITDALIZE
Dr Karin Amrein (Graz, Austria)
17:50-18:00
Discussion
18:00-19:30
4th Session. A rapid overview of original studies (9 best abstracts submitted)
Chairs: Assoc. Prof. Paweł Płudowski (Warsaw, Poland), Assoc. Prof. Jerzy Konstantynowicz (Białystok, Poland)

Saturday, 23rd of September

09:00-10:30 
5th Session. Vitamin D and sports medicine
Chairs: Dr Jarosław Krzywański (Warsaw, Poland)
09:00-09:20
Vitamin D for professional athletes practicing competitive sports
Dr Jarosław Krzywański (Warsaw, Poland)
09:20-09:40
Exercise and vitamin D: should amateur athletes supplement vitamin D?
TBA
09:40-10:00
Vitamin D in physiotherapist practice
Prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska (Warsaw, Poland)
10:00-10:20
Vitamin D in specialized sports medicine practice
TBA
10:20-10:30
Discussion

10:30-11:00
Coffee break

11:00-11:45
Satellite session. Vitamin K2-MK7: a real preventive and therapeutic effect or a smart marketing – current state of knowledge
Prof. Ewa Sewerynek (Łódź, Poland), Prof. Andrzej Kutner (Warsaw, Poland), Prof. Roman S. Lorenc (Warsaw, Poland)
11:45-13:30
Lunch
Poster session


13:30-14:50
6th Session. Vitamin D – the risk of the prolonged use, toxicity, drug interactions and overdose treatment
Chairs: Prof. Glenville Jones (Kingston, Canada), Prof. Mieczysław Litwin (Warsaw, Poland), Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warsaw, Poland)
13:30-13:50
When prolonged vitamin D intake confers a risk for health?
Prof. Glenville Jones (Kingston, Canada)
13:50-14:10
Early and late consequences of hypersensitivity to vitamin D
Prof. Mieczysław Litwin (Warsaw, Poland)
14:10-14:25


Drug interactions of vitamin D
Prof. Jacek Łukaszkiewicz (Warsaw, Poland)
14:25-14:40
Vitamin D toxicity: practical issues, diagnosing and management of vitamin D excess in everyday practice. How to cope and how to treat?
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warsaw, Poland)

14:40-14:50
Discussion

14:50-15:20
Coffee break

15:20-18:00
7th Session. The pleiotropic multipotential effects of vitamin D, or the marketing policy of the industry?
Chairs: Prof. Michael F. Holick (Boston, USA), Prof. Roman S. Lorenc (Warsaw, Poland)
15:20-15:40
Genome-wide effects of vitamin D and the concept of the vitamin D response index
Prof. Carsten Carlberg (Kuopio, Finland)
15:40-16:00
Autoimmunity and vitamin D- to D or not to D
Prof. Yehuda Shoenfeld (Tel Aviv, Israel)
16:00-16:20


16:40-17:00
Vitamin D as adjunct for rheumatologist’s practice 
Prof. Piotr Głuszko (Warsaw, Poland)
The role of vitamin D in the treatment of chronic kidney disease according to the current KDIGO guidelines (2017 update)
Prof. Jolanta Małyszko (Bialystok, Poland)
17:00-17:20
Vitamin D in heart failure and cardiovascular diseases
Prof. Piotr Rozentryt (Zabrze, Poland)
17:20-17:40
Vitamin D and metabolic syndrome
Assoc. Prof. Tatiana Karonova (Saint Petersburg, Russian Federation)

17:40-18:00
Vitamin D for the liver and the gut- comments on selected GI disorders 
Prof. Piotr Socha (Warsaw, Poland)

18:00-18:20


18:20-18:40
The role of vitamin D in musculoskeletal health
Prof. Harjit Pal Bhattoa (Debrecen, Hungary)

Is vitamin D beneficial for reproductive health and fertility? 
Dr Waldemar Misiorowski (Warsaw, Poland)

18:40-19.00
How to design, conduct, and analyze results from randomized controlled studies. How to interpret data on vitamin D efficacy in various health outcomes
Dr William B. Grant (San Francisco, USA)
19:00-19:20
Discussion 
Close and final remarks